>>RiserCardシリーズ>>KF-PCI1UR 

KF-PCI1UR 1Uサーバー用32bit PCI Riser Card